Spolok košických filatelistov

občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR zo dňa 3.11.1992 pod číslom VVS/1-900/90-6719

Dátum poslednej aktualizácie: 29. 06. 2020

Skok na Stanovy SKFStretnutia SKF - detailnú informáciu nájdete v záložke "Zberateľské podujatia" 

 

Orgány Spolku košických filatelistov pre obdobie 2020 – 2021

Na základe schválenia výročnou členskou schôdzou zo dňa 21. júna 2020 boli rozdelené funkcie vo výbore SKF na obdobie 2020 - 2021 nasledovne:

-        predseda: Attila Boris

-        tajomník: Ing. Peter Lehocký

-        hospodár: doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

-        správca novinkovej služby: Vladimír Lacko

-        člen výboru: Juraj Debnár

  Revízna komisia

-        predseda:  Igor Rybovič

Uznesenie členskej schôdze Spolku košických filatelistov z 21.6.2020

Členská schôdza schvaľuje:

1. Správu o činnosti Spolku za obdobie rokov 2018 - 2019

2. Správu o hospodárení Spolku za obdobie 2018 - 2019

3. Správu revíznej komisie o hospodárení spolku za uvedené obdobie

4. Od 1.1.2021 výšku členského na 12,- € ročne

5. Výbor SKF v zložení:

     Attila Boris, Peter Lehocký, Michal Blaško, Vladimír Lacko, Juraj Debnár

     Predseda revíznej komisie: Igor Rybovič

V Košiciach, 21. júna 2020

Ing. Peter Lehocký

tajomník SKF

 

Orgány Spolku košických filatelistov pre obdobie 2018 – 2019

  Výbor Spolku košických filatelistov

-        predseda: Hubert Dobál (kontakt: hubert@internetkosice.sk)

-        tajomník: Ing. Peter Lehocký

-        hospodár: doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

-        správca novinkovej služby: Vladimír Lacko

-        člen výboru: Juraj Debnár

  Revízna komisia

-        predseda:  Igor Rybovič

Správa o činnosti  Spolku košických filatelistov za obdobie 2014-2015
 
Vážení páni a kolegovia filatelisti
,

správa v súlade so stanovami SKF podáva informácie o zabezpečovaní základných potrieb a činností SKF.

     Zabezpečovanie priestorov k pravidelnému stretávaniu filatelistov podľa rozpisu vyveseného v priestore  filatelistického strediska v Košiciach

     Túto hlavnú a prvoradú povinnosť nášho občianskeho združenia, neziskovej spoločenskej filatelistickej organizácie v Košiciach, sa nám darilo plniť aj v rokoch 2014 – 2015. Členská základňa SKF v počte 96 členov ku dnešnému  dňu, tak mala zabezpečený priestor k našej bežnej základnej filatelistickej činnosti.

     Situácia v organizovanej filatelii, ale aj v  individuálnej filatelii, nie je veľmi priaznivá, čo je vlastne zrkadlom v mnohých prípadoch aj úrovne dobovej situácie, ktorá  prináša rôzne vyslovene nepredvídateľné problémy. Musíme riešiť  problémy a  pracovať v takom prostredí, ktoré zahŕňa aj rôzne nepredvídané medziľudské vzťahy. Zaznamenávame prirodzený úbytok filatelistického materiálu a prísun nových, často cenovo náročných položiek, čo mnohých odradí od zakladania generálnych alebo námetových zbierok, ktoré sa ťažko dajú na štandardnej úrovni vytvoriť. Ale čo je na tom všetkom podstatné, filatelia ostáva filateliou a zberatelia k tejto mimoriadnej flexibilnej a zaujímavej činnosti potrebujú dôstojne priestory, ktoré filatelistom zabezpečuje práve naše občianske združenie Spolku košických filatelistov od roku 1992.

     Pri tejto príležitosti sa patrí poďakovať náčelníkovi železničnej stanice v Košiciach a pracovníkom ekonomického úseku za ústretovosť pre naše občianske združenie.

Zabezpečovanie filatelistickej literatúry a dodávania nových filatelistických materiálov

     Samozrejme, že k bežnému filatelistickému životu a bežnej filatelistickej praxi sú potrebné filatelistické  katalógy, špeciálna filatelistická literatúra, pričom si uvedomujeme, že katalógy a literatúra je pre členov SKF k dispozícii za mierny až symbolický poplatok. Obmena starých katalógov za nové sa priebežne koná podľa finančných možností, keďže informačná filatelistická literatúra je stále cenovo náročná. Napriek tomu, že katalógové informácie a záznamy sa dajú nájsť aj v elektronickej podobe na internete (je tam vysoké predplatné za prístup), určite zaujímavejšia práca je s tlačeným katalógom. Pre ďalšie zabezpečovanie nových katalógov navrhujeme zvýšiť členské pre našich členov na 10 € ročne.

     O prevádzkový chod nedeľných dopoludňajších podujatí SKF sa nezištne stará pán Alexander Blaško s bratom, ktorým patrí naša vďaka. Ďakujeme tiež pánovi Gerecovi za vedenie filatelistickej stránky na internete (www.filatelia-kosice.eu), na ktorej sú uverejňované správy aj z našich aktivít.

     Už tradične od roku 1992 SKF zabezpečuje pre svojich členov aj novinkovú službu - dodávanie poštových známok, celín a ďalších filatelistických materiálov z POFISu.       

     Rok 2017 bude pre náš Spolok košických filatelistov rokom jubilejným (1992 – 2017). Najpočetnejšia členská základňa filatelistov v Košiciach - Spolok košických filatelistov - dovŕši dvadsiate piate výročie vzniku a to pre nás znamená úlohu dôstojne si pripomenúť túto udalosť.

     Radi by sme si to pripomenuli prítlačou na celine, prípadne príležitostnou pečiatkou. Bolo by vhodné vydať Pamätnicu k 25. výročiu SKF s kvalitnými, obsahovo hodnotnými textami a s dokumentáciou, reprezentujúcou našu 25-ročnú úspešnú prácu v prospech košickej filatelie. Všetko to závisí aj od finančných možností, získaných pre túto publikáciu. Pri tejto príležitosti darujem pre členov SKF k vypožičavaniu dnes už nedostupnú, vysoko špecializovanú knihu Gabriela Višňovského "Klasické vydania známok".

Hubert Dobál

predseda SKF

Košice, 5. júna 2016

 

S T A N O V Y

 Spolku košických filatelistov

Spolok košických filatelistov je otvoreným záujmovým občianskym združením filatelistov.

Článok 1

Názov združenia

Spolok košických filatelistov (ďalej SKF).

Článok 2

Sídlo

Sídlom SKF sú Košice.

Článok 3

Ciele činnosti

Cieľom činnosti je všestranná pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celistvostí, celín, pečiatok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, pomoc členom pri tvorbe zbierok a exponátov, zabezpečenie novinkovej služby, vypožičiavanie katalógov poštových známok, organizovanie výstav, aukcií, prednášok, zabezpečenie činnosti krúžkov mladých filatelistov a propagácia filatelie.

Článok 4

Členovia

1. Členom SKF môže byť osoba staršia ako 18 rokov. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky dňom zaplatenia členského príspevku. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.

2. Osoba mladšia ako 18 rokov, ale staršia ako 8 rokov môže byť členom SKF na základe registrácie v krúžku mladých filatelistov. Svoje práva uplatňuje prostredníctvom vedúceho krúžku mladých filatelistov.

3. Členstvo zanikne vystúpením člena, zrušením členstva alebo úmrtím člena.

4. Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti.

5. Člen má právo:

a) voliť a byť volený do výboru SKF, navrhovať kandidátov a vyjadrovať sa k návrhom;

b) zúčastňovať sa podľa svojich záujmov činnosti SKF;

c) byť informovaný o činnosti SKF vrátane jeho hospodárenia;

d) obracať sa s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami na výbor SKF.

6. Člen je povinný:

a) riadiť sa Stanovami SKF;

b) zodpovedne vykonávať funkcie, ktoré dobrovoľne alebo zmluvne prijal a zodpovedať sa zo svojej činnosti;

c) platiť riadne členské príspevky;

d) dodržiavať podmienky všetkých služieb pre členov, pokiaľ je ich účastníkom.

7. Člena SKF, ktorý porušil Stanovy, môže výbor napomenúť, odvolať z funkcie alebo zrušiť jeho členstvo. Proti rozhodnutiu výboru je prípustné odvolanie k najvyššiemu orgánu SKF - výročnej členskej schôdzi alebo k príslušnému súdu.

Článok 5

Zásady činnosti

Činnosť SKF je založená na zásadách:

1. Dobrovoľnosti vstupu a vystúpenia zo SKF.

2. Voľby všetkých funkcionárov SKF v zásade z viacerých kandidátov.

3. Zodpovednosti všetkých funkcionárov SKF tým, ktorí ich zvolili.

Článok 6

Organizačná štruktúra

1. Najvyšším orgánom SKF je výročná členská schôdza. Zvoláva ju výbor spravidla raz za rok.

2. Výročná členská schôdza:

a) volí výbor SKF, ktorý v období medzi výročnými členskými schôdzami riadi SKF, prijíma nových členov, zriaďuje krúžky mladých filatelistov a schvaľuje ich vedúcich;

b) určuje výšku členského príspevku SKF a spôsob jeho použitia;

c) prerokúva a schvaľuje správu výboru za uplynulé obdobie, rozpočet a hospodárenie SKF;

d) kontroluje prácu výboru SKF;

e) rozhoduje o zániku, rozdelení alebo zlúčení SKF s iným spolkom alebo klubom filatelistov;

f) rozhoduje o použití vlastného majetku;

g) volí revíznu komisiu.

3. Výbor SKF

Výbor SKF volí predsedu, tajomníka a hospodára, ktorých oprávňuje konať v mene SKF.

Článok 7

Revízne orgány

1. Revízna komisia vykonáva revíziu finančnej a hospodárskej činnosti najmenej raz za rok a prešetruje sťažnosti v rozsahu im vymedzenej pôsobnosti.

2. Revízna komisia o svojej činnosti informuje výročnú členskú schôdzu, ktorej predkladá aj svoje zistenia, návrhy a odporúčania.

3. Revízna komisia volí zo svojho stredu predsedu.

4. Vo svojej činnosti sa revízna komisia riadi Stanovami SKF, smernicami pre revíznu činnosť a platným právnymi predpismi.

Článok 8

Majetok a zásady hospodárenia

1. Príjmy tvoria najmä:

a) členské príspevky;

b) vstupné na výmenné schôdze;

c) poplatky za stoly na výmenných schôdzach;

d) výpožičné katalógov poštových známok;

e) dary.

2. Majetok SKF tvoria všetky nehnuteľné a hnuteľné veci, ako aj finančné prostriedky.

3. Za správu majetku a za hospodárenie zodpovedá výbor SKF v rámci svojej pôsobnosti. Riadi sa právnymi predspismi, ktoré pre túto oblasť platia.

Článok 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. SKF je právnickou osobou podľa príslušných právnych predpisov.

2. Pre platnosť písomného právneho úkonu vykonaného v mene SKF sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb. Pri podpise sa uvádza funkcia, ktorá k rokovaniu oprávňuje.

3. Stanovy SKF nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením zakladajúcou schôdzou a registráciou MV SR.

Dátum registrácie stanov na MV SR: 3. 11. 1992 

Návrat hore